Promotion


ดูภาพผลงานใน IG : seasonray
ดูผลงานในเฟสบุ๊ค SeasonRay
Tel: 089 456 0565 , 085 544 725 (คุณเรย์)
ติดต่อ ซีซั่นเรย์  ทางmail : [email protected]

ฉากถ่ายภาพราคา 35,000 บาทฉากถ่ายภาพราคา 35,000 บาท
ขนาด 6×3 เมตร
โลโก้ 1 ชิ้นฉลุ
พรมขาว 2 ผืนปูหน้าฉาก
ไฟปูหน้าฉาก 6 ดวง

ฉากถ่ายภาพ ราคา 25,000 บาทฉากถ่ายภาพ ราคา 25,000 บาท
ดอกไม้เสมือนจริง
ขนาด 6×3 เมตร
โลโก้ 1 ชิ้น
พรมปูหน้าฉาก 2 ผืน
ไฟส่องฉาก 4 ดวง

ฉากขนาด 6x3 เมตรราคา 25,000 บาท
ฉากขนาด 6×3 เมตร
โลโก้ 1 ชิ้น
พรม  2 ผืนปูหน้าฉาก
ดอกไม้เสมือนจริง

ฉากถ่ายภาพราคา 30,000 บาทฉากถ่ายภาพราคา 30,000 บาท
ดอกไม้เสมือนจริง
โลโก้ 1 ชิ้น
พรมปูหน้าฉาก 2 ผืน
ไฟส่องฉาก 4 ดวง

ฉากถ่ายภาพราคา 25,000ฉากถ่ายภาพราคา 25,000
ขนาด 6×3 เมตร
โลโก้ 1 ชิ้น
พรมปูหน้าฉาก 2 ผืน
สวนดอกไม้ด้านล่าง ฉากประดับดอกไม้ เรเยอร์ม่านคริสตัล

ฉากถ่ายภาพ ราคา 30,000 บาทฉากถ่ายภาพ ราคา 30,000 บาท
ขนาด 6×3 เมตร
พรมปูหน้าฉาก 2 ผืน
โลโก้ 1 ชิ้น
ไฟส่องฉาก 4 ดวง

ฉากถ่ายภาพ ราคา 25,000 บาทฉากถ่ายภาพ ราคา 25,000 บาท
ขนาด 6×3 เมตร
พรมปูหน้าฉาก 2 ผืน
ไฟส่องฉาก 4 ดวง
ดอกไม้ประดับโครงสร้าง ห้อยคริสตัล ดอกไม้เสมือนจริง

ฉากถ่ายภาพ ราคา 25,000 บาทฉากถ่ายภาพ ราคา 25,000 บาท
โลโก้ 1 ชิ้น
ขนาด 6×3 เมตร
พรมปูหน้าฉาก 2 ผืน
ไฟส่องฉาก 4 ดวง
ดอกไม้เสมือนจริง และ สีพื้นฉากสามารถเปลี่ยนสีได้

ฉากประดับดอกไม้เสมือนจริงฉากประดับดอกไม้เสมือนจริง
ราคา 25,000 บาท
โลโก้ 1 ชิ้น
พรมปูหน้าฉาก 2 ผืน
ไฟส่องฉาก 4 ดวง
ดอกไม้ และ สีพื้นฉากสามารถเปลี่ยนสีได้

ฉากถ่ายภาพ ราคา 35,000 บาทฉากถ่ายภาพ ราคา 35,000 บาท
ขนาด 6×3 เมตร
สวนดอกไม้ด้านล่าง
โลโก้ 1 ชิ้น
พรมขาวปุหน้าฉาก 2 ผืน

ฉากถ่ายภาพ ราคา 25,000 บาทฉากถ่ายภาพ ราคา 25,000 บาท
โลโก้ 1 ชิ้น
ไฟส่องฉาก 4 ดวง
พรมปูหน้าฉาก 2 ผืน
สวนดอกไม้เสมือนจริง

ฉากถ่ายภาพ ราคา 30,000 บาทฉากถ่ายภาพ ราคา 30,000 บาท
ขนาด 6×3 เมตร
พื้นสีฉาก และ สีดอกไม้เปลี่ยนได้
โลโก้ 1 ชิ้น
พรมปูหน้าฉาก 2 ผืน
ไฟส่องฉาก 4 ดวง

ฉากถ่ายภาพ ราคา 25,000 บาทฉากถ่ายภาพ ราคา 25,000 บาท
ขนาด 6×3 เมตร
โลโก้ 1 ชิ้น
พรมปูหน้าฉาก 2 ผืน
ไฟส่องฉาก 6 ดวง

ฉากถ่ายภาพ ราคา 30,000 บาทฉากถ่ายภาพ ราคา 30,000 บาท
ขนาด 6×3 เมตร
ประดับดอกไม้เสมือนจริง
โลโก้ 1 ชิ้น
พรมปูหน้าฉาก 2 ผืน
ไฟ 4 ดวง

ราคา 25,000 บาทราคา 25,000 บาท
ฉากถ่ายภาพ
ขนาด 6×3 เมตร
โลโก้ 1 ชิ้น
พรมขาว 2 ผืน
ไฟส่องฉาก  4 ดวง

ฉากถ่ายภาพ ราคา 20,000 บาทฉากถ่ายภาพ ราคา 20,000 บาท
ขนาด 6×3 เมตร
โลโก้ 1 ชิ้น
พรมขาว 2 ผืน
ดอกไม้เสมือนจริง

ฉากถ่ายภาพ ราคา 50,000 บาทฉากถ่ายภาพ ราคา 50,000 บาท
โลโก้ 1 ชิ้น
พรมปูหน้าฉาก 2 ผืน
ไฟส่องฉาก 4 ดวง

ฉากถ่ายภาพ ราคา 25,000 บาทฉากถ่ายภาพ ราคา 25,000 บาท
โลโก้ 1 ชิ้น
ไฟส่องฉาก 4 ดวง
พรมปูหน้าฉาก 2 ผืน

อุโมงเพดานผ้า ราคา 35,000 บาทอุโมงเพดานผ้า ราคา 35,000 บาท
ขนาด 6x3x3 เมตร
สวน 2 ฝั่ง
เพดานห้อยภาพ 2 ฝั่ง
พรมปูในอุโมง

อุโมงเพดานดอกไม้ ราคา 35,000 บาทอุโมงเพดานดอกไม้ ราคา 35,000 บาท
ขนาด 6x3x3 เมตร
พรมขาวปูในอุโมง
สวนดอกไม้ 2 ฝั่ง

อุโมงเพดานดอกไม้พร้อมแกลรี่บ็อค ราคา 50,000 บาทอุโมงเพดานดอกไม้พร้อมแกลรี่บ็อค ราคา 50,000 บาท
แกลรี่ 8 บ็อค
สวนดอกไม้ 2 ฝั่ง
ไฟส่องอุโมง 8 ดวง
พรมขาวปูฉาก

แกลรี่บ็อค 1 บ็อค พร้อมสวนดอกไม้แกลรี่บ็อค 1 บ็อค พร้อมสวนดอกไม้
พร้อมปริ้นภาพให้บ่าวสาว 1 ภาพ

แกลรี่โครงเหล็กโปร่ง พร้อมสวนดอกไม้ด้านล่าง ราคา 3,500 บาท ราคาต่อ 1 ชิ้นแกลรี่โครงเหล็กโปร่ง พร้อมสวนดอกไม้ด้านล่าง ราคา 3,500 บาท ราคาต่อ 1 ชิ้น
ทีมงานปริ้นภาพใหบ่าวสาว
ไฟส่องฉาก 1 ดวง

แกลรี่บ็อคโครงใส ราคาชิ้นละ 3,500 บาทแกลรี่บ็อคโครงใส ราคาชิ้นละ 3,500 บาท
ปริ้นภาพให้
ไฟส่องฉาก 1 ดวง

ฉากถ่ายภาพ ราคา 30,000 บาทฉากถ่ายภาพ ราคา 30,000 บาท
โลโก้ 1 ชิ้น
พรมปูหน้าฉาก 2 ผืน
ไฟส่องฉาก 4 ดวง

ฉากถ่ายภาพหน้างาน  ราคา 30,000 บาทฉากถ่ายภาพหน้างาน  ราคา 30,000 บาท
โลโก้ 1 ชิ้น
ไฟส่องฉาก 4 ดวง
พรมปูหน้าฉาก 2 ผืน


error: Content is protected !!
Seasonray

FREE
VIEW